26.10.2021 09:29:02

Tournament: Proximus League, Belgium

Proximus League, Belgium 1 X 2
Best tipsters in Proximus League, Belgium Profit ROI Tips Turnover
1 Jeremy Detailed record 1.05% 105% 1 $1
2 HalfHackUK Detailed record 0.4% 40% 1 $1