22.01.2021 03:06:41

Tournament: Pepsideild, Iceland

Pepsideild, Iceland 1 X 2
Best tipsters in Pepsideild, Iceland Profit ROI Tips Turnover
1 Boom Detailed record 3.8% 25.3% 10 $15
2 GoalBonanza Detailed record 3.28% 32.8% 10 $10
3 donot Detailed record 3.12% 17.3% 18 $18
4 Overking Detailed record 1.23% 20.5% 1 $1
5 HalfHackUK Detailed record 1% 25% 4 $4