07.12.2022 03:36:04

Tournament: Premiership, Scotland

Premiership, Scotland 1 X 2
Best tipsters in Premiership, Scotland Profit ROI Tips Turnover
1 HalfHackUK Detailed record 1.58% 22.5% 7 $7
2 Boom Detailed record 0.24% 1.11% 14 $21